Mi podcast: ¿Y por qué no aquí?

viernes, 17 de septiembre de 2021

ANALYSE AV STORTINGSVALG I NORGE - SEIER AV SOSIALDEMOKRATI I SCANDINAVIA

Mandag 13. september vant Jonas Gahr Støres arbeiderparti stortingsvalget i Norge med 26% av stemmene, og med dette blir han landets neste statsminister, når han klarer å nå avtaler med Senterpartiet og SV, nødvendige for å danne regjering.

Med dette vil de tre regjeringene i de skandinaviske landene være i sosialdemokratiets makt. Etter flere år å ha snakket om fremskritt av ytre høyre i Europa, representerer dette en progressiste bølge og en sving til venstre i Norden? Med en forenklet visjon kan det se slik ut, men det er detaljer som gjør analysen litt mer komplisert.


Til å begynne med har Arbeiderpartiet vunnet valget og vil danne regjering, men det kan ikke glemmes at både antall stemmer og mandater har falt sammenlignet med valget i 2017. Dermed er seieren ikke så mye sin egen fortjeneste, men som gjennombruddet fra sine rødgrønne alliansepartnere. Den Sosialistiske Venstreparti, en tradisjonell partner til Arbeiderpartiet, har økt to mandater, men spesielt bemerkelsesverdig er fremskrittet til SP, populært kjent som bondepartiet, og som har samarbeidet både til venstre og høyre, som har økt med 9 mandater og fikk mer enn 13% av stemmene.

For å forstå disse resultatene må man se på problemene som har sentrert valgkampen. Det viktigste har utvilsomt vært miljøet, som har stått sentralt i valgkampen siden publiseringen av rapporten om klimaendringer. Dette gjorde det til hovedtemaet i nesten alle debattene. Det var forventet at De Grønne skulle øke sin deltakelse i parlamentet sterkt, men til slutt har de ikke nådd 4% av stemmene og går bare fra 1 til 3 mandater. Det ble antatt at de nye velgerne skulle gi sin støtte til dette partiet, men det lavere valgdeltakelsen kan ha tatt sin påvirkning mot dem. Likevel har mange stemmer gått til venstre på det politiske spekteret, generelt sett mer miljøvennlig enn høyre. Det populistiske Fremskrittspartiet er det eneste som åpenbart fornekter om menneskelig innflytelse på global oppvarming. Dermed har mange av sine velgerne gått til Senterpartiet, som representerer det dypere Norge og ikke går inn for avgifter på diesel, et sentralt tema i valget. Når det gjelder de to partiene med regjeringsmulighet, Høyre og Ap, er deres holdning ganske lik. De vil alle kutte utslippene for å oppfylle Paris -avtalene, men uten å stoppe veksten. Hoved emnet for diskusjon som vil oppstå mellom Ap og SV vil være spørsmålet om leting etter olje. De grønne og sosialistene vil at letingen etter nye oljefelt skal stoppe, noe Jonas Store -partiet er imot, for vi må ikke glemme at olje er den største finansieringskilden i landet, og de vil ikke berøre det før den økologiske overgangen er oppnådd.

En annen grunn til å være skeptisk til at Norge og Skandinavia er på en progressiv bølge, er ganske enkelt at ingen partier tradisjonelt har regjering i mer enn to perioder. Høyre og venstre sider har skiftet i den norske regjeringen hvert 4.-8. År. Hver regjering forårsaker slitasje, men slitasjen som Covid -pandemien har produsert på regjeringen til Erna Solberg, som har blitt anklaget for ikke å vite hvordan den skal administreres riktig, har vært spesielt hard, med mange improvisasjoner og konstante endringer av kriterier. Det ser også ut til at mange velgere ikke har likt den sentralistiske administrative politikken til Høyre, som har redusert antall fylker fra 18 til 11. SP hadde som et av hovedpunktene i kampanjen oppløsningen av noen av disse fylkene hvis de vil komme til regjeringen, og de vil få det til.

Et av de tradisjonelle temaene i alle kampanjer og som denne gangen har gått i bakgrunnen er innvandringspolitikk. Talibans okkupasjon av Afghanistan kom midt i valgkampen, og flyktningspørsmålet tok en viss styrke, men ikke nok. Det kan tenkes at det å ha tre sosialdemokratiske partier i de skandinaviske regjeringene ville ha en mer liberal migrasjonspolitikk, men det er langt fra å være sånn. Alle tre regjeringene har restriktiv politikk for asyl. Den viktigste er Danmark, som ikke vil ta imot asylsøkere på dens territorium, men vil utføre prosessene i et tredjeland. Sverige hadde en enorm mottakelse av immigranter og flyktninger. De mistet kontrollen, og de ville snu med en mer restriktiv politikk. I Norge ønsker Arbeiderpartiet å fremstå som mer liberalt ved å kunngjøre en menneskerettighetspolitikk, men den sentrale ideen er FNs kvotepolitikk. De vil godta bare antall  flyktninger som kreves av FN. Dermed skiller ikke denne politikken seg for mye fra de konservative partiene.

Det som skulle gjøre den store forskjellen, økonomisk politikk, har ikke vært så viktig i talene, men det er et par tradisjonelle temaer som har gitt stemmer til de rødgrønne. På den ene siden økningen i privatiseringene av de konservative, spesielt innen helse og utdanning, som venstresiden ønsker å stoppe. Og økningen i arbeids usikkerhet, som Ap ønsker å stoppe med større krav for midlertidige kontrakter og tilrettelegging for faste.

Et annet tema som også ble diskutert, men i mindre grad, har vært abort, som i dag er fri frem til uke 12 og med godkjenning av en nemnd frem til uke 22. AP ønsker å øke kvinners valgfrihet til 18 uker. KrF har lidd en enorm nedgang fra å ha vært i regjering med 8 mandater til mindre enn 4% av stemmene og nesten forsvunnet, og det kan være relatert til dette problemet.

Således, etter valget, kommer politikkens øyeblikk. De tre medlemmene av den sannsynlige regjeringen diskuterer og lover en ny regjering i oktober. Det blir interessant å følge utviklingen.ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES EN NORUEGA – TRIUNFO DE LA SOCIALDEMOCRACIA EN ESCANDINAVIA

El pasado lunes 13 de septiembre, el partido laborista de Jonas Gahr Store ganó las elecciones parlamentarias de Noruega con el 26% de los votos y con ello se convertirá en el próximo primer ministro del país, cuando consiga llegar a acuerdos con los centristas y socialistas, necesarios para formar gobierno. 

Con esto, los tres gobiernos de los países escandinavos estarán en poder de la socialdemocracia. Tras varios años hablando del avance de la ultraderecha en Europa, ¿supone esto una ola progresista y un giro a la izquierda en los países nórdicos? Con una visión simplista podría verse así, pero hay detalles que hacen el análisis un tanto más complicado.


 Para empezar, el Partido Laborista ha ganado las elecciones y formará gobierno, pero no se puede olvidar que han bajado tanto en número de votos como de escaños respecto a las elecciones de 2017. Así, su victoria no es tanto mérito propio, sino como el gran avance de sus socios de la alianza roji-verde. La izquierda socialista, tradicional socio de los laboristas, ha aumentado dos escaños, pero especialmente remarcable es el avance de los centristas, el popularmente conocido como partido de los agricultores, y que ha colaborado tanto a izquierda como a derecha, que ha aumentado 9 escaños, consiguiendo más del 13% de los votos. 

 Para entender estos resultados, habría que ver los temas que han centrado la campaña electoral. El principal ha sido sin duda el medio ambiente, que tomó protagonismo en la campaña desde la publicación del informe sobre el cambio climático. Esto hizo que en casi todos los debates haya sido el tema principal. Se esperaba que los Verdes subieran muchísimo su participación en el parlamento, pero al final no han llegado al 4% de votos y pasan tan solo de 1 a 3 parlamentarios. Se pensaba que los nuevos votantes iban a dar su apoyo a este partido, pero la menor participación puede que les haya pasado factura. Aun así, muchos votos han ido al lado izquierdo del espectro político, con un discurso en general más ecologista que la derecha. El populista Partido del Progreso es el único que es abiertamente negacionista sobre la influencia humana en el calentamiento global. Así, muchos de sus votantes han pasado al Partido del Centro, que representa más la Noruega profunda y no es partidario de los gravámenes sobre el diésel, tema central en las elecciones. Respecto a los dos partidos con opciones de gobierno, la Derecha y los laboristas, su postura es bastante similar. Todos quieren reducir las emisiones para cumplir los acuerdos de París, pero sin detener el crecimiento. El principal tema de discusión que se producirá entre Laboristas y Socialistas será el tema de la búsqueda de petróleo. Los verdes y los socialistas quieren que se detenga ya la búsqueda de nuevos yacimientos, algo en lo que está en contra el partido de Jonas Store, porque no hay que olvidar que el petróleo es la mayor fuente de financiación del país, y no quieren tocarlo hasta haber conseguido la transición ecológica. 

 Otro motivo que hace ser escéptico hacia la idea de que Noruega y Escandinavia están en una ola progresista es simplemente que tradicionalmente ningún partido está en el gobierno más de dos legislaturas. Conservadores y Laboristas se han ido turnando en el gobierno noruego cada 4 u 8 años. Todo gobierno produce un desgaste, pero ha sido especialmente duro el desgaste que la pandemia del Covid ha producido sobre el gobierno de Erna Solberg, a quien se ha acusado de no saberlo administrar correctamente, con muchas improvisaciones y cambios de criterios constantes. También parece que a muchos votantes no les ha gustado la política administrativa centralista de los conservadores, que han reducido el número de regiones de 18 a 11. Los centristas tenían como uno de los puntos principales de su campaña la disolución de algunos de estos condados si llegaran al gobierno, y lo van a conseguir.

 Uno de los temas tradicionales en todas las campañas y que en esta ocasión ha pasado a segundo plano es la política migratoria. La ocupación de los talibanes sobre Afganistán llegó en plena campaña y el tema de los refugiados tomó algo de fuerza, pero no lo suficiente. Podría pensarse que teniendo a tres partidos socialdemócratas en los gobiernos escandinavos habría una política migratoria más liberal, pero eso está lejos de ser así. Los tres gobiernos tienen políticas restrictivas respecto al asilo. El principal es Dinamarca, que no acogerá a solicitantes de asilo en su territorio, sino que hará los procesos en un tercer país. Suecia tuvo una enorme acogida de inmigrantes y refugiados, llegando a perder el control y han querido dar un giro con una política más restrictiva. En Noruega, el partido laborista quiere presentarse más liberal anunciando una política basada en los derechos humanos, pero la idea central es la política de cuotas de las Naciones Unidas. Acogerán tan solo el número de refugiados que les exija la ONU. Así, estas políticas no difieren demasiado de los partidos conservadores. 

 Lo que debería marcar la gran diferencia, las políticas económicas, no han sido tan importantes en los discursos, pero sí hay un par de temas tradicionales que han dado votos a los roji-verdes. Por un lado, el aumento de privatizaciones de los conservadores, sobre todo en sanidad y educación, que la izquierda quiere detener. Y el aumento de la precariedad laboral, que los laboristas quieren parar con una mayor dificultad para los contratos temporales y facilitación de los fijos. 

 Otro tema también discutido, aunque en menor medida, ha sido el aborto, que hoy es libre hasta la semana 12 y con la aprobación de un tribunal hasta la semana 22. Los laboristas quieren aumentar hasta las 18 semanas la libertad de elección de la mujer. El partido democristiano ha sufrido una tremenda bajada pasando de estar en el gobierno con 8 escaños a menos del 4% de votos y casi desparecer, y podría estar relacionado con este tema.

 Así, terminadas las elecciones, llega el momento de la política. Los tres miembros del probable gobierno están discutiendo y prometen un nuevo gobierno en octubre. Será interesante seguir la evolución.


jueves, 22 de octubre de 2020

De mascarillas, rollos de una noche y diferencias entre mear y orinar

 Hoy tenía que haber entrado en el Todo por la radio de la Cadena SER, pero la actualidad de la moción de censura ha hecho que mi participación se cayera. Tengo claro que soy suplente de los suplentes, pero la verdad que quedar eliminado por culpa de Santiago Abascal es como una patada en los cataplines. 

El tema de hoy, como últimamente, es la actualidad COVID en Noruega, en contraposición a la española, con ese puntito de gracieta e ironía del TXR. Como el guión ya lo tenía hecho, lo comparto por aquí para que al menos no caiga en saco roto. 

- Cómo está la situación en Noruega

La verdad es que cualquier comparación con las cifras de España es irrisoria, porque aquí son casi diez veces menores, pero en los últimos días está habiendo varios brotes y hace saltar las alarmas. Hemos estado por debajo de 30 casos por 100.000 bastante tiempo, y acabo de ver que ya estamos en 37, lo que hace que sea el país con menos casos de Europa, junto con Estonia, pero ya también en zona roja.

Uno de los casos que parece que ha hecho aumentar el número de casos, fue un autobús turístico de pensionistas, que salió de Stavanger y dio una vuelta por todo el sur de Noruega y ha dejado un reguero de decenas de infectados a su camino.

-         -  Medidas que se están tomando

En general hay vida normal, aparte del distanciamiento social, pero al ser la situación en Oslo más grave, con zonas con cerca de 130 contagios por 100.000, las medidas son más duras.

Aquí existe la obligación de mascarilla en el transporte público cuando no se pueda mantener el metro de distancia. El martes, el líder del partido laborista, Jonas Gahr Stóre, fue pillado por la cámara de otro viajero en el metro y sin mascarilla. Stóre pidió rápidamente disculpas y dijo que lo había olvidado e iba con prisas, pero también quiso destacar que nunca estuvo a menos de un metro de ningún otro viajero. Una excusa que puede que le valga, y que se aprecia que un político de su altura vaya en transporte público, pero no ayuda a su imagen el hecho que hace algún tiempo tuvo que pagar 100€ de multa por viajar sin billete. Por cierto que los nuevos vagones del tranvía de Oslo son de la empresa española CAF y la semana pasada se presentaron a bombo y platillo.

Los bares no se han cerrado, pero hay límite de aforo y se apunta el nombre y teléfono de todos los asistentes para facilitar la trazabilidad. Las medidas en los bares son para toda Noruega y no ha evitado que haya habido un brote en Trondheim, después de que una persona contagiada visitara siete locales y que ha puesto a 1000 personas en cuarentena. En estos casos de Trondheim y el bus de Stavanger, ha sido portada el tema de que estos parecen ser una nueva mutación del virus, con más facilidad de contagio y más invisible, lo que facilita los super-contagiadores.

Una medida insinuada, pero no puesta en práctica, y muy discutida, la comentó el ministro de Sanidad, Bent Hóie, que durante una entrevista al diario VG recomendaba evitar tener sexo con extraños, es decir, el “one night stand”.

Universidades: difiere de universidad a universidad porque aquí muchos campus están en el medio del campo, valga la redundancia, pero en Oslo la situación es especial, y para reducir el aforo a 30% la mayoría de las clases son virtuales, y cuentan con una estación propia para hacer test covid a estudiantes y trabajadores.

Sobre las estaciones, ayer se dio una situación peculiar en Bergen. Estos puestos son carpas por donde pasan los coches y se hace la prueba dentro del coche, supongo que en España es igual. Y el sistema de ventilación falló, y tuvieron que cerrar el puesto porque varios trabajadores sufrieron una pequeña intoxicación por el dióxido de carbono de los coches.  

 -          Ayer se vieron unas imágenes patéticas en el Senado español. ¿Podría ocurrir en Noruega?

En general el respeto, y podría decir el buen rollo, prima en la política noruega, por tanto, buscando alguna similitud con el caso español, lo más que se me ocurre es cuando, el mismo Jonas Stóre, había estado en un debate con la líder del populista partido del Progreso, Siv Jensen, que se alargó a más de medianoche, y a la mañana siguiente, en lugar de saludarse en el nuevo debate con el tradicional noruego “takk for igár”, “gracias por ayer”, le dijo “takk for i natt”“gracias por nuestra ultima noche”, lo cual produjo el regocijo del respetable.

Y otro caso que se acerca a lo extravagante se produjo ayer durante el juicio a Laila Bertheussen, pareja del exministro del Partido del Progreso Tor Mikkel Wara,  que se enfrenta a varios años de cárcel por, entre otras cosas, haber pintado símbolos nazis en el coche de su pareja para hacerlo pasar por amenazas al ministro. En este juicio, ayer acudió un experto en lenguaje para descifrar el contenido de una carta supuestamente enviada por la acusada. Aquí usaba la palabra “pisse”, que significa “mear”, en lugar de “tisse”, que se puede traducir como “orinar o hacer pis”, y esta era la prueba del lingüista para intuir que la carta la había escrito una mujer, ya que usaba la palabra “hacer pis”, y si fuera un hombre habría usado “mear”.

-          Por qué las cifras son tan bajas en Noruega?

Hace uno días leí un interesante artículo en el diario VG sobre por qué Noruega se ha mantenido en cifras de infectados tan baja, cuando las medidas de restricción no han sido muy fuertes. La conclusión a la que llegaba el artículo no era tanto que se hubieran hecho las cosas bien aquí, sino que se han hecho mal en otros sitios (y no miro a nadie). Así, se puede aceptar que uno de los motivos por los que los contagios son bajos es porque aquí las medidas de distanciamiento social no suponen gran problema. Llevamos semanas de intensas lluvias que no animan a las reuniones sociales y yo conozco a más de uno y más de dos que están encantados de no tener que tocar ni con el hombro a sus congéneres.

jueves, 8 de octubre de 2020

"Erna is watching you": noticias sobre Noruega y el COVID

(Transcripción del guión de mi participación en el programa "Todo por la radio", en "La Ventana" de la SER del 08.10.2020) 
ACTUALIDAD DE NORUEGA 
(suspendida la fiesta del 12 de octubre en la embajada) 
Pues lo más destacable, por lo menos para mí, es que ahora mismo, jueves anterior al 12 de octubre, debería estar en la fiesta anual que organiza la embajada de España en Oslo. Acto social central de la comunidad española de por aquí y por supuesto suspendido por el COVID. Esta fiesta es muy popular porque es el único lugar donde puedes tener alcohol gratis en un país donde la caña vale 10 euros. Este es el motivo por el que se organiza un jueves, porque la gente trabaja al día siguiente y alcohol gratis en fin de semana aquí podría llevar a terribles consecuencias.
Aunque puede que no sea el único que se quede sin fiestas, porque hace pocas horas se ha sabido que el sábado, 70 jóvenes tuvieron una fiesta permitida en una residencia de estudiantes, y hoy han aparecido hasta el momento 8 infectados por COVID y ahora están los 200 residentes de cuarentena en sus habitaciones. Y el Ayuntamiento ha dicho que se acabaron las fiestecitas.
 (mascarilla “Erna is watching you”) 
Aparte de esto, Noruega, para variar, vive una realidad paralela. Aquí es ahora el tema de portada la propuesta de presupuesto para los próximos dos años y se centran en la reducción en el impuesto sobre el patrimonio que va a suponer que los más ricos del país paguen 125 millones de euros menos el próximo año. Para quitar un poco de hierro a este asunto y recordar el principal problema en el mundo, la primera ministra Erna Solberg publicó una foto en su Instagram, y luego se presentó ante el corrillo de periodistas con una mascarilla, que no es obligatoria en general en Noruega, donde se podía leer “Erna ser deg”-“Erna te ve”, haciendo referencia a la frase “Big Brother is watching you” de la novela 1984 de George Orwell. Ante la pregunta de los periodistas si este era un buen chiste porque se refiere a un sistema totalitario, Solberg respondió que ella solo lo veía divertido y que era una forma de llamar la atención ante las medidas de protección contra la pandemia.
 

(relajo en las medidas de control en todo el país)
 En general el buen rollo sigue imperando en la política noruega, a pesar de las desavenencias en cuanto al presupuesto. Hay un paralelismo claro entre España y Noruega. El país en general tiene un nivel relativamente bajo de contagio, por debajo de los 30 infectados por 100.000 habitantes los últimos 14 días, frente a los 300 de España o los 600 de Madrid, y eso hace que se relajen las medidas de control a partir de la semana que viene. Por ejemplo, se acepta que los bares sirvan alcohol más allá de las doce de la noche. Porque aquí la restricción no era tanto por cerrar el bar, sino por servir cerveza. Sin alcohol, no hay clientes, y no hay contagios. Hace unas semanas, pudo haber una tragedia cuando 25 personas acabaron en un hospital por falta de oxígeno tras la celebración de un cumpleaños en un antiguo bunker antiaereo en el centro de Oslo para saltarse esta prohibición.
 También los mayores de 20 años vamos a poder entrenar en deportes de contacto como fútbol y baloncesto. 
(confrontación Oslo-gobierno: aumento de medias en Oslo)
 Pero por otro, lado, la capital tiene niveles de contagio muy elevados, algunas zonas por encima de los 150 por 100.000 habitantes las última dos semanas y eso hace que, al igual que en España, aquí las medidas son más duras, y de hecho, el transporte público en Oslo y alrededores es el único lugar donde es obligatorio el uso de mascarilla, aunque la policía ha dicho que de momento no va a utilizar recursos para controlarlo. En general la gente lo respeta, aunque fuera de los transportes públicos todavía se mira raro al que usa mascarilla. Al revés que en España, aquí el gobierno es de Derechas y el ayuntamiento de Oslo de izquierdas, y al igual que en España, chocan en muchos puntos. Bent Høie, el “ministro Illa” noruego quería imponer duras medidas en Oslo, y se encontró de pleno con Raymond Johansen, “el Ayuso” de Oslo. Pero aquí, al revés que en España, en lugar de darse tortas, a los pocos días el Ayuntamiento de Oslo dijo que “había resistido la dura presión durante una semana”, pero que admitiría las medidas que decidiera el gobierno porque a la ciudadanía le resultaría raro choques entre gobiernos de un mismo país. ¿A qué os suena esto? 
 (pedir golosinas en Halloween) 
Pero aquí lo que realmente preocupa, es si los niños van a poder ir de casa en casa en Halloween para pedir golosinas. En principio se pensaba que no y todos los niños ya se estaban haciendo a la idea, pero ayer el Instituto de la salud noruego, publicó un alegre comunicado donde dice que sí se va a permitir, aunque no recomendar, ir a pedir chuches, siempre que se respeten las normas de seguridad, como que siempre ha de ser la misma persona de la unidad familiar la que abra la puerta para dar golosinas, y el niño que llame debe estar sano.
 (la distancia social no es problema en noruega)
 Ayer leí un interesante artículo en el diario VG sobre por qué Noruega se ha mantenido en cifras de infectados tan baja, cuando las medidas de restricción no han sido muy fuertes. La conclusión a la que llegaba el artículo no era tanto que se hubieran hecho las cosas bien aquí, sino que se han hecho mal en otros sitios (y no miro a nadie). Así, se puede aceptar que uno de los motivos por los que los contagios son bajos es porque aquí las medidas de distanciamiento social no suponen gran problema. Llevamos dos semanas de intensas lluvias que no animan a las reuniones sociales y yo conozco a más de uno y más de dos que están encantados de no tener que tocar ni con el hombro a sus congéneres.

miércoles, 3 de enero de 2018

De vuelta a "Todo por la radio"

Este sueño no parece tener intención de acabarse. En verano yo tenía ya entendido que mi paso por el mejor programa de la radio, el "Todo por la radio" de La Ventana de la SER, había terminado, pero no sé por qué motivo, y tampoco me interesa saberlo, hemos vuelto a participar, ahora con nueva colega desde Australia. Estoy trabajando en otro proyecto con una productora de televisión, pero eso saldrá más adelante. Aquí pongo las tres colaboraciones con la SER de este otoño.
15 de noviembre de 2017
6 de diciembre de 2017
20 de diciembre de 2017

jueves, 4 de mayo de 2017

Todo por la radio: Esperma en el barco de los borrachos

¡Cómo me lo paso cada vez que me invitan a participar en el "Todo por la radio"! No solo es un lujazo y un orgullo, también es una fiesta y pura diversión.
Aquí va mi última participación, en un guerra de noticias curiosas con Nerea Aróstegui, ya que Laura, mi siempre compañera en estos dos años de TXR emprende nuevos caminos profesionales. Creo que perdí la batalla, pero al menos una noticia pegó... en todos los sentidos.
NUESTRA SECCIÓN
PROGRAMA COMPLETO
NOTICIAS


Los conocidos como “barco de los borrachos” son cruceros regulares que unen las costas de noruega con Alemania o Dinamarca. Son viajes de ida y vuelta en 24 horas, con el extra de hacer noche en aguas internacionales, con lo que el tax free se pone en marcha y los sedientos noruegos se exceden en fiesta y alcohol convirtiendo estos barcos en grandes fiestas flotantes.
El programa de televisión “TV 2 te ayuda” visitó varios de estos barcos tomando pruebas en los camarotes. Se encontraron muchos restos desagradables, como hongos en suelos y sábanas o un 200% más de bacterias de lo que es normal en un dormitorio. Pero uno de los datos que más llamó la atención fue la cantidad de restos de esperma en la pared sobre el cabecero de la cama.
He de admitir que yo celebré mi despedida de soltero en uno de estos barcos, pero juro que ninguna de esos restos quedó tras mi fiesta.
 A falta del concurso de los martes, quiero haceros una pregunta: Las banderas nórdicas son muy similares, ¿quién sabe cómo es la bandera de Noruega? – (TIEMPO PARA RESPUESTA) -- Bueno, que alguno de vosotros no lo supiera podría ser chocante, pero que no lo conozca el embajador de México en Noruega puede provocar una crisis de estado. Jorge Castro-Valle, actual embajador en Suiza y próximo embajador en Oslo, publicó un tuit donde ponía “en camino a México para comparecer ante el Senado para ratificación de mi honrosa designación como Embajador ante Reino de Noruega” acompañado de dos banderas, una la méxicana y otra que debía de haber sido la noruega, pero no fue así. Lo curioso es que muchos medios atacaron a degüeyo al embajador criticando que publicara la bandera de Islandia, cuando en realidad publicó la bandera de las islas Åland, un archipielago de Finlandia, con igual enseña que Islandia, pero con fondo amarillo en lugar de blanco.
Sin duda este titular merece explicación y va orientado en la propuesta de igualdad de la noticia anterior. Esta es una propuesta dentro del programa electoral del Partido Laborista para las elecciones al Parlamento que se celebrarán en otoño. La propuesta es que, además del “ella” y “él”, haya una tercera opción, que se podría traducir como “elle” para las personas que no se sientan identificadas con ninguna de las anteriores, por lo que no será necesario declarar el sexo en el pasaporte. “Creo que todo el mundo debe tener la opción de vivir su identidad y por ello las leyes deben acoplarse a la realidad y no al revés”, dijo el portavoz del partido sobre esta propuesta, que no no ha estado falta de críticas, como la del partido demo-cristiano, para el cual la incorporación de un sexo neutral va contra la realidad.